Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

BARBARA POKORSKA

BARBARA POKORSKA

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 38, przynależność: KWW BP

Status: powołany - 24.04.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stała IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady oraz uchwałą nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 kwietnia 2019 r. członek
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych stała IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady oraz uchwałą nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 kwietnia 2019 r. przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Recza. - DRUK Nr 38/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz w obrębie Recz pod lokalizację cmentarza komunalnego. - DRUK Nr 39/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. - DRUK Nr 41/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. - DRUK Nr 40/19 VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-05-29 Przyjęcie porządku obrad IX sesji IX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reczu. - DRUK Nr 51/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 r. - DRUK Nr 53/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie porządku obrad X sesji z wprowadzonymi zmianami X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Reczu X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza wotum zaufania. - DRUK 45/19. X sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2018 rok. - DRUK 46/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2018 r. - DRUK Nr 47/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. - DRUK Nr 42/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. - DRUK Nr 48/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 43/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 44/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo – Handlowy „KOMUNALNIK” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Reczu. - DRUK Nr 49/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Reczu. - DRUK Nr 50/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. - DRUK Nr 52/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 53/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-06-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024. - DRUK Nr 54/19 X sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gmin y Recz - DRUK Nr 59/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 60/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 61/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Recz - DRUK Nr 62/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Przyjęcie porządku obrad XI sesji po wprowadzonych zmianach XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Recz oraz określenia granic ich obwodów. - DRUK Nr 55/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz. - DRUK Nr 56/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 57/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Recz. - DRUK Nr 59/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 60/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 61/19 XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-08-27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 62/19. XI sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-09-18 13:02:54 Przyjęcie porządku obrad komisji Sesja - Komisje za
2019-09-18 13:04:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji Sesja - Komisje za
2019-09-25 13:07:22 Przyjęcie porządku obrad XII sesji XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 13:10:37 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Reczu XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 13:12:19 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 15:10:49 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - DRUK Nr 65/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 15:07:17 Wycofanie z porządku obrad punktu 6 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 druk nr 64/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-09-25 15:08:56 Wycofanie z porządku obrad punktu 7 - XII sesji RM - Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024 druk nr 63/19 XII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-15 13:08:06 Przyjęcie porządku obrad sesji XIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-10-15 13:17:15 Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Wiesława Łońskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr X/42/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 czerwca 2019 r. - DRUK Nr 66/19 XIII sesja Rady Miejskiej w Reczu zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-10-30 13:08:25 Przyjęcie porządku obrad XIV sesji XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:14:47 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Reczu XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:16:31 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 13:36:29 Przyjęcie autopoprawki nr 1 Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:21:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:23:40 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2019 - 2024 - DRUK Nr 72/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2019-10-30 14:25:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. - DRUK Nr 70/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:27:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w formie aportu do spółki pn. Zakład Usługowo - Handlowy „KOMUNALNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Recz. - DRUK Nr 73/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:28:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 67/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:30:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 68/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 14:31:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 69/19. XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-10-30 Wniosek o zdjęcie z załaczników do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. - DRUK Nr 71/19 określonych kwot. Z załącznika nr 1, Dział 921, Rozdział 92109 , § 6207 - 467.500 zł . - z załącznika nr 2 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł . - z załącznika nr 3 Dział 921, Rozdział 92109 , § 6057 - 467.500 zł . XIV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:08:58 Przyjęcie porządku obrad XV sesji XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:10:25 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Reczu XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:49:15 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - DRUK nr 74/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:50:50 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - DRUK Nr 75/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:52:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - DRUK nr 76/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-11-27 13:55:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. - DRUK Nr 77/19. XV sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:12:59 Wycofanie z porządku obrad pkt 5. porządku obrad - projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - DRUK Nr 80/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:18:20 Przyjęcie porządku obrad XVI sesji. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:22:33 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Reczu XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:28:52 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. - DRUK Nr 89/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:31:00 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody „pomnik przyrody” z wybranych drzew, zlokalizowanych w Parku w Lubieniowie , gm. Recz. - DRUK Nr 81/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:32:03 Projekt uchwały znoszący status pomników przyrody, zlokalizowanych w Parku w Lubieniowie. - DRUK Nr 82/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:32:53 Projekt uchwały w sprawie ustanowienie pomnika przyrody. - DRUK Nr 83/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:33:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 84/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:36:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 85/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:38:40 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 86/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:40:32 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 87/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:42:03 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2020 r. - DRUK Nr 88/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:15:40 Wycofanie z porządku obrad pkt. 2: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - DRUK Nr 78/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-12-30 12:17:12 Wycofanie z porządku obrad pkt. 3: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 - 2024 - DRUK Nr 79/19. XVI sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-16 Przyjęcie porządku obrad XVII sesji XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Autopoprawka Burmistrza Recza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19. XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków o 220.000 zł z remontu świetlicy w Suliborzu XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej o 60.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na przebudowę chodnika na ul. Lipowej wraz z opracowaniem dokumentacji o 235.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na świetlicę w Pamięcinie o 20.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok - zwiększenie środków na diety dla radnych o 25.000 zł XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Wykreślenie pkt.3 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Wykreślenie pkt.5 w § 13 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2020 rok – Druk Nr 78/19 po przegłosowanych autopoprawce i poprawkach do projektu budżetu gminy Recz XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Wykreślenie ust.3 w § 3 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024 XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-16 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2020 – 2024 – Druk Nr 79/19 wraz z przegłosowywaną zmianą XVII sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2020-01-29 15:29:32 Przyjęcie porządku obrad sesji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:34:04 Przyjęcie protokołu z XVI sesji. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:36:19 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - DRUK Nr 93/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:37:52 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Recz na rok szkolny 2019/2020. - DRUK Nr 90/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 15:40:49 Projekt uchwały sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza - DRUK Nr 94A/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-01-29 16:19:54 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95A/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 16:33:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajecie pasa drogowego dróg gminnych. - DUK Nr 96/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 16:34:41 Projekt uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Reczu oraz określenie zasad jego funkcjonowania i odpłatności. - DRUK Nr 97/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. - DRUK Nr 91/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - DRUK Nr 92/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-01-29 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw
2020-01-29 Wniosek klubu "Niezależni" w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów - DRUK Nr 95/20. XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 16:07:30 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 16:09:34 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:06:54 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. - DRUK Nr 99/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2020-02-26 17:09:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - DRUK Nr 100/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:10:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. - DRUK Nr 98/20 XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2020-02-26 17:13:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza - DRUK Nr 101/20. XIX sesja Rady Miejskiej w Reczu przeciw